kontakt

postępowania restrukturyzacyjne

doradztwo restrukturyzacyjne licencja MS nr 1063

Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oferujemy przedsiębiorstwom analizę ich sytuacji pod kątem finansowym i prawnym mającą na celu ustalenie możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz doradztwo na etapie składania wniosków i formułowania propozycji układowych.

Jesteśmy uprawnieni do prowadzenia w charakterze nadzorcy sądowego i zarządcy postępowań restrukturyzacyjnych:

 • postępowania o zatwierdzenie układu
 • przyspieszonego postępowania układowego,
 • postępowania układowego,
 • postępowania sanacyjnego

Każde postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu umorzenie części zobowiązań przedsiębiorstwa przy jednoczesnym rozłożeniu w czasie płatności zobowiązań nieumorzonych.

Przede wszystkim, oferujemy usługę pełnienia funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, które umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu.

Zawarcie umowy z nadzorcą układu nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem.

Usługa pełnienia funkcji nadzorcy układu obejmuje w szczególności:

 • sporządzenie planu restrukturyzacyjnego,
 • przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych,
 • sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych,
 • współpracę z dłużnikiem w zakresie zbierania głosów wierzycieli,
 • złożenie sprawozdania o możliwości wykonania układu.

Cena usługi uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy, sytuacji dłużnika i niezbędnego nakładu pracy.

Dzięki własnej obsłudze prawnej i rachunkowej, koszty postępowania ograniczone są do niezbędnego minimum.

Plan restrukturyzacyjny obejmie m.in.:

 • opis przedsiębiorstwa dłużnika oraz charakterystykę rynku
 • analizę sytuacji ekonomicznej dłużnika,
 • prezentację proponowanej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka,
 • opis planowanych działań i harmonogram wdrożenia planu,
 • informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji,
 • opis metod i źródeł finansowania oraz prognozę zysków i strat.