kontakt

restrukturyzacja

doradcy restrukturyzacyjni licencja MS nr 1063 oraz 1653

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań o zatwierdzenie układu, które umożliwiają zawarcie układu bez udziału Sądu, umorzenie istotnej części zobowiązań oraz zawieszenie postępowań egzekucyjnych już od pierwszego dnia.

Zawarcie umowy z nadzorcą układu nie ogranicza przedsiębiorcy w zarządzie jego majątkiem a przyjęty z naszym udziałem układ zawsze zmierza do maksymalnego umorzenia zobowiązań oraz rozłożenia ich w czasie tak, by obsługa zadłużenia stała się możliwa. Umorzone w ten sposób zobowiązania nie stanowią przychodu i nie podlegają opodatkowaniu.

Usługa obejmuje:

  • zawieszenie egzekucji na okres co najmniej 4 miesięcy
  • plan restrukturyzacyjny
  • zbieranie głosów od wierzycieli, negocjacje z nimi
  • przygotowanie wniosku o zatwierdzenie układu
  • nadzór nad wykonaniem układu i pomoc w toku jego wykonywania.

Ponadto, jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oferujemy przedsiębiorstwom analizę ich sytuacji pod kątem finansowym i prawnym, mającą na celu ustalenie możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz doradztwo na etapie składania wniosków i formułowania propozycji układowych.

Jesteśmy uprawnieni do prowadzenia w charakterze nadzorcy sądowego i zarządcy postępowań restrukturyzacyjnych:

  • przyspieszonego postępowania układowego
  • postępowania układowego
  • postępowania sanacyjnego

Doświadczenie podpowiada jednak, że to właśnie postępowanie o zatwierdzenie układu pomaga w szybkim uporaniu się z zobowiązaniami przedsiębiorstwa.