kontakt

zakres usług

 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

  obsługa dłużników, wierzycieli, syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych; analiza podstaw i sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; doradztwo w zakresie propozycji układowych i sposobu przeprowadzenia postępowania sanacyjnego; reprezentacja w procesach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;

 • Procesy sądowe

  reprezentacja w sporach sądowych m.in. o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o odszkodowanie, zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych, stwierdzenie nabycia i dział spadku, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, unieważnienie uchwał organów - przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;

 • Prawo spółek handlowych

  tworzenie, łączenie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego z uwzględnieniem aspektów podatkowych i organizacyjnych wprowadzanych rozwiązań, reprezentacja podczas posiedzeń organów, bieżąca obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, audyty prawne;

 • Dochodzenie roszczeń

  efektywne kosztowo, dochodzenie wierzytelności na terenie całego kraju w drodze programu zarządzania wierzytelnościami oraz windykacji należności na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego; obrona dłużników przed egzekucją; monitoring niewypłacalności (upadłości) dłużników;

 • Odszkodowania i zadośćuczynienia

  doradztwo na etapie likwidacji szkód i dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień, m.in. za krzywdy powstałe w wyniku ciężkich wypadków komunikacyjnych czytaj więcej

 • Prawo ubezpieczeń

  doradztwo w zakresie umów ubezpieczenia wszelkich ryzyk związanych z działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem; opiniowanie umów mających za przedmiot kwestie ubezpieczeń i przenoszenia ryzyka; obrona przed UFG; dochodzenie zwrotu należnych składek oraz opłat likwidacyjnych;

 • Prawo pracy

  kompleksowa obsługa pracodawców z zakresu prawa pracy – tworzenie aktów wewnątrzzakładowych i dokumentacji z nimi związanej na potrzeby organizacji procesu zatrudniania pracowników, reprezentacja wobec organizacji pracowników oraz reprezentacja przed sądami i organami inspekcji pracy; dochodzenie roszczeń wobec pracodawców;