kontakt

zakres usług

Niezależnie od specjalizacji w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym oraz obsłudze przedsiębiorstw oferujemy usługi prawne w obszarach takich jak:

 • Procesy sądowe

  reprezentacja w sporach sądowych m.in. o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o unieważnienie umów CHF, o odszkodowanie, zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych, stwierdzenie nabycia i dział spadku, zniesienie współwłasności, zasiedzenie, służebności, unieważnienie uchwał organów spółek prawa handlowego - przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;

 • Sprawy frankowe (CHF)

  Unieważniamy umowy. Zawsze. czytaj więcej

 • Dochodzenie roszczeń

  efektywna kosztowo, windykacja należności na terenie całego kraju na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego; obrona dłużników przed egzekucją; monitoring niewypłacalności (upadłości) dłużników;

 • Prawo spółek handlowych

  tworzenie, łączenie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego z uwzględnieniem aspektów podatkowych i organizacyjnych wprowadzanych rozwiązań, reprezentacja podczas posiedzeń organów, bieżąca obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, audyty prawne;

 • Ochrona i obrona zarządów spółek

  opracowywanie strategii unikania odpowiedzialności za zobowiązania spółek prawa handlowego oraz doradztwo w zakresie ryzyka odpowiedzialności karnej związanej z zarządzaniem podmiotami gospodarczymi;

 • Odszkodowania i zadośćuczynienia

  doradztwo na etapie likwidacji szkód i dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień, m.in. za krzywdy powstałe w wyniku ciężkich wypadków komunikacyjnych czytaj więcej

 • Prawo pracy dla pracodawców

  kompleksowa obsługa pracodawców z zakresu prawa pracy – tworzenie aktów wewnątrzzakładowych i dokumentacji z nimi związanej na potrzeby organizacji procesu zatrudniania pracowników, reprezentacja wobec organizacji pracowników oraz reprezentacja przed sądami i organami inspekcji pracy; dochodzenie roszczeń wobec pracodawców;

 • Prawo ubezpieczeń

  doradztwo w zakresie umów ubezpieczenia wszelkich ryzyk związanych z działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem; opiniowanie umów mających za przedmiot kwestie ubezpieczeń i przenoszenia ryzyka; obrona przed UFG; dochodzenie zwrotu należnych składek oraz opłat likwidacyjnych;