kancelaria prawna

 

zakres usług

 

KASNOWSKI I WSPÓLNICY Kancelaria Radców Prawnych sp.j. to zespół radców prawnych i adwokatów świadczących usługi prawne przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Do podstawowych obszarów naszej praktyki należą:


Procesy sądowe

reprezentacja w sporach sądowych m.in. o odszkodowanie, zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych, alimenty, rozwód i podział majątku, stwierdzenie nabycia i dział spadku, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, zasiedzenie, unieważnienie uchwał organów, przed sądami powszechnymi, i Sądem Najwyższym.

Prawo spółek handlowych

tworzenie, łączenie, podział i przekształcenia spółek prawa handlowego z uwzględnieniem aspektów podatkowych i organizacyjnych wprowadzanych rozwiązań, reprezentacja podczas posiedzeń organów, bieżąca obsługa korporacyjna przedsiębiorstw, audyty prawne.

Prawo ubezpieczeń

doradztwo w zakresie umów ubezpieczenia wszelkich ryzyk związanych z działalnością gospodarczą lub posiadanym mieniem; opiniowanie umów mających za przedmiot kwestie ubezpieczeń i przenoszenia ryzyka; obrona przed UFG; dochodzenie zwrotu należnych składek oraz opłat likwidacyjnych.


Prawo pracy

kompleksowa obsługa pracodawców z zakresu prawa pracy – tworzenie aktów wewnątrzzakładowych i dokumentacji z nimi związanej na potrzeby organizacji procesu zatrudniania pracowników, reprezentacja wobec organizacji pracowników oraz reprezentacja przed sądami i organami inspekcji pracy; dochodzenie roszczeń wobec pracodawców.

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

obsługa syndyków, nadzorców, zarządców, dłużników i wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych; analiza podstaw i sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego; doradztwo w zakresie propozycji układowych i sposobu przeprowadzenia postępowania sanacyjnego; obrona w procesach o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo karne i karnoskarbowe

zespołowa reprezentacja i obrona w postępowaniach o wykroczenia, karnych i karnoskarbowych na etapie postępowań przygotowawczych i sądowych; doradztwo w zakresie ryzyka popełnienia przestępstw podczas prowadzonej działalności gospodarczej.


Usługi powiernicze i depozytowe

obejmowanie udziałów i akcji w spółkach kapitałowych, nabywanie nieruchomości i innych składników majątkowych; udział w licytacjach w imieniu własnym i na rzecz Klientów w celu zapewnienia anonimowości właścicielskiej; obsługa depozytowa transakcji sprzedaży nieruchomości i nie tylko.

 

Zarządzanie należnościami i windykacja

efektywne kosztowo, dochodzenie wierzytelności na terenie całego kraju w drodze programu zarządzania wierzytelnościami oraz windykacji należności na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego; obrona dłużników przed egzekucją; monitoring niewypłacalności (upadłości) dłużników, dochodzenie roszczeń w kraju i za granicą.


Ceny usług uzależnione są od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy. broker ubezpieczeniowy   I    usługi prawne    I  upadłości i restrukturyzacje


KASNOWSKI i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.j.

ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota