kontakt

Wykaz postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych w charakterze syndyka, nadzorcy, zarządcy i in.:
 • ANNA SZREDER - XV GUp 246/19

  w toku

 • MARIOLA BŁAŻAK - XV GUp 249/16

  zakończone

 • ARKADIUSZ MUZALEWSKI - XV GUp 4/17

  zakończone

 • RYSZARD NARLOCH - XV GUp 5/17

  zakończone

 • JAN ZIMNY I MARIA ZIMNA - XV GUp 20/17

  zakończone

 • ANDRZEJ FOLBORSKI - XV GUp 22/17

  zakończone

 • JANUSZ POBŁOCKI - XV GUp 35/17

  w toku

 • JACEK JASKÓLSKI - XV GUp 42/17

  w toku

 • URSZULA DERKOWSKA - XV GUp 63/17

  w toku

 • J.BOŃCZYK & M.KOSICKI SPOMASZ SP.J. - XV GU 452/16

  zakończone

 • JAN BOŃCZYK - XV GUp 68/17

  w toku

 • KATARZYNA KWASEK - XV GUp 82/17

  w toku

 • MICHAŁ MARSZAŁKOWSKI I BEATA MARSZAŁKOWSKA - XV GUp 102/17

  w toku

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ALFA-BETA Sp. z o.o. - XV GRs 4/17

  zakończone

 • TIME WORK PEOPLE Sp. z o.o. Sp. k. - XV GU 471/17

  zakończone

 • TIME WORK PEOPLE Sp. z o.o. Sp. k. - XV GUp 160/17

  zakończone

 • MARIA SADECKA - XV GUp 195/17

  w toku

 • TIME WORK PEOPLE Sp. z o.o. - XV GU 552/17

  zakończone

 • MIROSŁAW TUSZYŃSKI - XV GUp 213/17

  w toku

 • MAGDALENA OLASIŃSKA - XV GUp 38/18

  w toku

 • JOANNA ŁYSZCZYŃSKA - XV GUp 132/18

  zakończone

 • OLI-TRANS MONIKA GÓRECKA- XV GU 450/18

  zakończone

 • KRZYSZTOF KOWALCZYK - XV GUp 220/18

  w toku

 • PLAFON Sp. z o.o. w restrukturyzacji - XV GRs 4/18

  w toku

 • ANDRZEJ KILJAŃSKI - XV GUp 229/18

  w toku

 • KRZYSZTOF ŻUBKOWSKI - XV GUp 233/18

  w toku

 • OLI-TRANS MONIKA GÓRECKA- XV GUp 234/18

  w toku

 • INENERGIA Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości - XV GUp 284/18

  w toku

 • KATARZYNA GUTOWSKA - XV GUp 341/18

  w toku

 • DEVOTEAM S.A. w Warszawie - XIX GUp 1179/19

  w toku

 • MACIEJ HOFFMANN MEDICSYSTEMART - XV GRs 1/19

  Sędzia-komisarz w postępowaniu sanacyjnym Macieja Hoffmanna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Medicsystemart Maciej Hoffmann ogłasza, że w sprawie XV GRs 1/19 sporządzony został przez zarządcę i przekazany sędziemu-komisarzowi w dniu 31 stycznia 2020r. spis wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać spis wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominięcia w spisie wierzytelności. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym pisma określonym w art. 92 ust. 1, 2, 3 prawa restrukturyzacyjnego.

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 września 2019 r., w sprawie sygn. akt XV GR 13/19 postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Macieja Hoffmanna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Medicsystemart Maciej Hoffmann (PESEL 77071510914, NIP 5621631107), wyznaczył zarządcę w osobie Kasnowski Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS nr 0000632708). Na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielom wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
  Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego.

 • POLSKA ZIELONA ENERGIA OBRÓT Sp. z o.o. - likwidacja

  Likwidator Polska Zielona Energia Obrót Sp. z o.o. w likwidacji
  z siedzibą w Warszawie (KRS 0000590550) informuje, że
  uchwałą z dnia 29.05.2018 r. otwarto likwidację spółki.
  Wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności
  na adres: Piotr Kasnowski, ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz,
  w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 • HIPERNET Sp. z o.o. - XV GRz 1/20

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 09 czerwca 2020 r. zatwierdził układ częściowy przyjęty przez wierzycieli dłużnika HIPERNET” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kcyńskiej 48 w Bydgoszczy (KRS 0000216375) w postępowaniu o zatwierdzeniu układu o następującej treści:
  1) zapłata obejmie 30% (trzydzieści procent) należności głównej istniejącej w dniu 29.02.2020 r., tj. w dniu poprzedzającym dzień układowy określony na dzień 01.03.2020 r., przy rezygnacji przez wierzycieli z zapłaty pozostałej części należności głównej, wszelkich dodatkowych należności związanych z wierzytelnością, takich jak w szczególności odsetki, koszty procesu, koszty upomnień i egzekucji itp.;
  2) zapłata nastąpi w 36 równych ratach miesięcznych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Zapłata nastąpi każdorazowo do 30. dnia każdego miesiąca;
  3) wszystkich wierzycieli ujęto w jednej grupie interesu nie różnicując ich pozycji. Grupa obejmuje wierzycieli objętych układem częściowym. Wyłączono jednego wierzyciela- Zakład Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na charakter wierzytelności z tytułu ubezpieczeń społecznych i brak możliwości jej umorzenia; układ częściowy obejmuje następujących wierzycieli: Skarb Państwa- Naczelnika Drugiego Urzedu Skarbowego w Bydgoszczy, Gminę Miasto Bydgoszcz, PGNiG Obrót Detaliczny spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Bydgoszczy, Sławomira Szubert, Małgorzatę Wielichowską, Krzysztofa Wielichowskiego, Paulinę Sobania- Trendewicz, Techmar Marek Możdżeń spółkę jawną z siedzibą w Wojnowie, Adama Bułat.
  Wynik głosowania: liczba wierzycieli- 10, suma wierzytelności uprawiająca do głosowania- 242.263,16 zł, liczba wierzycieli głosujących za układem- 6, suma wierzytelności przypadająca wierzycielom głosującym za układem - 234.049,68 zł. Nadzorca układu, KASNOWSKI Restrukturyzacje sp. z o.o. w Bydgoszczy, której prezesem zarządu jest Piotr Kasnowski (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1063), stwierdził przyjęcie układu częściowego.
  Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania w rozumieniu tego Rozporządzenia.
  Na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu.