kontakt

Wykaz postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych w charakterze syndyka, nadzorcy, zarządcy i in.:
 • KANCELARIA PRAWNICZA LEGE ARTIS KUROPATWIŃSKI LEWICKI Sp.k. w likwidacji

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS postanowieniem z dnia 30.07.2021r. w sprawie o sygn. akt BY XIII Ns – Rej. KRS 3525/21/370 ustanowił likwidatorem Kancelarii Prawniczej Lege Artis Kuropatwiński Lewicki sp.k. w Bydgoszczy spółkę KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. w Bydgoszczy a likwidację rozpoczęto z dniem 01.01.2022r.

 • JANUSZ GLESKA MATT - BY1B/GRz-nu/6/2022

  OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

  Nadzorca układu, którym jest KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest JANUSZ GLESKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MATT JANUSZ GLESKA, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 lutego 2022 r..
  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  dłużnikiem jest: JANUSZ GLESKA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MATT JANUSZ GLESKA;
  dane identyfikujące dłużnika: PESEL 63110303492;
  miejsce zamieszkania dłużnika to: Bydgoszcz;
  adres dłużnika to: ul. Szarych Szeregów 11/22, 85-829 Bydgoszcz;
  głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Bydgoszcz;
  nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

 • KRZYSZTOF KUJAWA TRANSPORT - BY1B/GRz-nu/7/2022

  OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

  Nadzorca układu, którym jest KASNOWSKI Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Krzysztof Kujawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Transport Ciężarowy, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 lutego 2022 r.
  Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:

  dłużnikiem jest: Krzysztof Kujawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Transport Ciężarowy;
  dane identyfikujące dłużnika: PESEL 64050812978;
  miejsce zamieszkania dłużnika to: Bydgoszcz;
  adres dłużnika to: ul. Czerska 51, 86-005 Białe Błota;
  głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Białe Błota;
  nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
  wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy wykonania układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

 • SKUPAJ Sp. z o.o. w Białych Błotach XV GRs 1/22

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14 stycznia 2022 r., w sprawie o sygn. akt XV GR 13/21 postanowił:
  - otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Skupaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach, ul. Gwarna 14, 86-005 Białe Błota (KRS 00000401765, NIP 9532634313);
  - odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć zarządcę w osobie Kasnowski Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (KRS 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063),
  - określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a otwarte postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania w rozumieniu tego Rozporządzenia.
  Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

 • DOROTA GLAZIK ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "EKO-PLAST" XV GRz 37/21

  Dorota Glazik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "EKO-PLAST" DOROTA GLAZIK z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ołowianej 12 (85-461), NIP 5541002852, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późn. zm.).
  Nadzorcą układu jest spółka KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. w Bydgoszczy (ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, KRS 0000632708), której jedynym członkiem zarządu jest doradca restrukturyzacyjny Piotr Kasnowski, (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063).
  Dniem układowym jest 16 listopada 2021 roku.

 • ROMAN GLAZIK ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "EKOPLAST" XV GRz 38/21

  Roman Glazik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "EKOPLAST" ROMAN GLAZIK z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ołowianej 12 (85-461), NIP 5541263305, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późn. zm.).
  Nadzorcą układu jest spółka KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. w Bydgoszczy (ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, KRS 0000632708), której jedynym członkiem zarządu jest doradca restrukturyzacyjny Piotr Kasnowski, (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063).
  Dniem układowym jest 16 listopada 2021 roku.

 • SKUPAJ Sp. z o.o. w Białych Błotach XV GR 13/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14 grudnia 2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GR 13/21 z wniosku dłużnika Skupaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białych Błotach (KRS 0000401765, NIP 9532634313) o otwarcie postępowania sanacyjnego zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Kasnowski Restrukturyzacje sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063).

 • DEVOTEAM S.A. w Warszawie - XIX GUp 1179/19

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że postanowieniem z dnia 2 marca 2021r. wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1179/19, stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Devoteam S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000063157.
  Poucza się przy tym wierzycieli, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie.

 • HIPERNET Sp. z o.o. - XV GRz 1/20

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 09 czerwca 2020 r. zatwierdził układ częściowy przyjęty przez wierzycieli dłużnika HIPERNET” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kcyńskiej 48 w Bydgoszczy (KRS 0000216375) w postępowaniu o zatwierdzeniu układu o następującej treści:
  1) zapłata obejmie 30% (trzydzieści procent) należności głównej istniejącej w dniu 29.02.2020 r., tj. w dniu poprzedzającym dzień układowy określony na dzień 01.03.2020 r., przy rezygnacji przez wierzycieli z zapłaty pozostałej części należności głównej, wszelkich dodatkowych należności związanych z wierzytelnością, takich jak w szczególności odsetki, koszty procesu, koszty upomnień i egzekucji itp.;
  2) zapłata nastąpi w 36 równych ratach miesięcznych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. Zapłata nastąpi każdorazowo do 30. dnia każdego miesiąca;
  3) wszystkich wierzycieli ujęto w jednej grupie interesu nie różnicując ich pozycji. Grupa obejmuje wierzycieli objętych układem częściowym. Wyłączono jednego wierzyciela- Zakład Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na charakter wierzytelności z tytułu ubezpieczeń społecznych i brak możliwości jej umorzenia; układ częściowy obejmuje następujących wierzycieli: Skarb Państwa- Naczelnika Drugiego Urzedu Skarbowego w Bydgoszczy, Gminę Miasto Bydgoszcz, PGNiG Obrót Detaliczny spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, DTM System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Bydgoszczy, Sławomira Szubert, Małgorzatę Wielichowską, Krzysztofa Wielichowskiego, Paulinę Sobania- Trendewicz, Techmar Marek Możdżeń spółkę jawną z siedzibą w Wojnowie, Adama Bułat.
  Wynik głosowania: liczba wierzycieli- 10, suma wierzytelności uprawiająca do głosowania- 242.263,16 zł, liczba wierzycieli głosujących za układem- 6, suma wierzytelności przypadająca wierzycielom głosującym za układem - 234.049,68 zł. Nadzorca układu, KASNOWSKI Restrukturyzacje sp. z o.o. w Bydgoszczy, której prezesem zarządu jest Piotr Kasnowski (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1063), stwierdził przyjęcie układu częściowego.
  Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania w rozumieniu tego Rozporządzenia.
  Na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu.

 • GRAPHICBOX Sp. z o.o. w Rzeszowie - V GRz 4/20

  Sąd Rejonowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 23 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GRz 4/20 zatwierdził układ częściowy przyjęty przez wierzycieli dłużnika GRAPHICBOX Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 6/201 (KRS 0000699649, NIP 5170384321) w postępowaniu o zatwierdzeniu układu o następującej treści: a) zapłata obejmuje 15% (piętnaście procent) należności głównej istniejącej w dniu 31 maja 2020r., tj. dniu poprzedzającym dzień układowy określony na dzień 1 czerwca 2020r., przy rezygnacji przez wierzycieli z zapłaty pozostałej części należności głównej, wszelkich dodatkowych należności związanych z wierzytelnością takich jak, w szczególności: odsetki, koszty procesu, koszty upomnień, egzekucji, itp.; b) zapłata nastąpi w 12 (dwunastu) równych ratach miesięcznych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, każdorazowo do 30 (trzydziestego) dnia każdego miesiąca. Układem częściowym objęci są następujący wierzyciele: (...) Wszystkich wierzycieli ujęto w jednej grupie interesu nie różnicując ich pozycji. Grupa obejmuje wierzycieli objętych układem częściowym. Wyłączono jednego wierzyciela - Zakład Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na charakter wierzytelności z tytułu ubezpieczeń społecznych i brak możliwości jej umorzenia. Wynik głosowania: liczba wierzycieli - 7, suma wierzytelności uprawiająca do głosowania - 1.006.135,98 zł, liczba wierzycieli głosujących za układem - 4, suma wierzytelności przypadająca wierzycielom głosującym za układem – 700.847,24 zł. Nadzorca układu, KASNOWSKI Restrukturyzacje sp. z o.o. w Bydgoszczy, której prezesem zarządu jest Piotr Kasnowski (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1063), stwierdził przyjęcie układu częściowego. Ponadto Sąd Rejonowy w Rzeszowie postanowił, że przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów – podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr. Na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Rzeszowie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu.

 • TIME WORK PEOPLE Sp. z o.o. Sp. k. - XV GUp 160/17

  w toku

 • POLSKA ZIELONA ENERGIA OBRÓT Sp. z o.o. - likwidacja

  Likwidator Polska Zielona Energia Obrót Sp. z o.o. w likwidacji
  z siedzibą w Warszawie (KRS 0000590550) informuje, że
  uchwałą z dnia 29.05.2018 r. otwarto likwidację spółki.
  Wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności
  na adres: Piotr Kasnowski, ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz,
  w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 • Produkcja, Handel Usługi Janusz Kowal w Murowańcu - XV GRp 6/20

  I. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GRp 6/20 postanowieniem z dnia 24.03.2021r. stwierdził przyjęcie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Janusza Kowala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Produkcja, Handel Usługi Janusz Kowal w Murowańcu (PESEL 57062103817, NIP 9530077245) o następującej treści:
  „Zapłata obejmie 50 % należności głównej istniejącej w dniu 28.09.2020 r. tj. w dniu poprzedzającym dzień otwarcia postępowania, przy rezygnacji przez wierzycieli z zapłaty pozostałej części należności głównej, wszelkich dodatkowych należności związanych z wierzytelnością, takich jak w szczególności odsetki, koszty procesu, koszty upomnień, egzekucji itp. Zapłata nastąpi w 20 równych ratach kwartalnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po upływie sześciu miesięcy od miesiąca, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu; zapłata nastąpi każdorazowo do trzydziestego dnia miesiąca kończącego każdy kwartał. Wszystkich wierzycieli ujęto w jednej grupie interesu nie różnicując ich pozycji”.
  II. Ponadto, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GRp 6/20 informuje, że wyznaczył rozprawę w celu zatwierdzenia układu przyjętego w pisemnym głosowaniu wierzycieli z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli w postępowaniu restrukturyzacyjnym Janusza Kowala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Produkcja, Handel Usługi Janusz Kowal w Murowańcu (PESEL 57062103817, NIP 9530077245) na dzień 13 maja 2021 r., w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a, godz. 09.00, sala nr 140.

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 września 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GR 16/20 postanowił otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Janusza Kowala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Produkcja, Handel Usługi Janusz Kowal w Murowańcu, ul. Czysta 5, 86-005 Białe Błota, (PESEL 57062103817, NIP 9530077245) i wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (KRS 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063). Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Postępowanie po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego będzie toczyło się pod sygnaturą akt XV GRp 6/20.

 • MACIEJ HOFFMANN MEDICSYSTEMART - XV GRs 1/19

  Sędzia-komisarz w postępowaniu sanacyjnym Macieja Hoffmanna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Medicsystemart Maciej Hoffmann ogłasza, że w sprawie XV GRs 1/19 sporządzony został przez zarządcę i przekazany sędziemu-komisarzowi w dniu 31 stycznia 2020r. spis wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać spis wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominięcia w spisie wierzytelności. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym pisma określonym w art. 92 ust. 1, 2, 3 prawa restrukturyzacyjnego.

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 września 2019 r., w sprawie sygn. akt XV GR 13/19 postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Macieja Hoffmanna prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Medicsystemart Maciej Hoffmann (PESEL 77071510914, NIP 5621631107), wyznaczył zarządcę w osobie Kasnowski Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS nr 0000632708). Na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielom wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
  Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego.

 • PLAFON Sp. z o.o. w restrukturyzacji - XV GRs 4/18

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GRs 4/18 postanowieniem z dnia 16.04.2021r. stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu PLAFON Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Bydgoszczy o następującej treści:
  GRUPA I: Wierzyciele publicznoprawni; propozycje układowe: brak redukcji zadłużenia; sposób spłaty: w 22 równych ratach kwartalnych, płatnych do 30. dnia każdego ostatniego miesiąca danego kwartału; zapłata pierwszej raty nastąpi w czwartym kwartale, następującym po kwartale, w którym uprawomocniło się postanowienie zatwierdzające układ.
  GRUPA II: Wierzyciele prywatnoprawni, których należności główne, wchodzące w skład ich wierzytelności, przekraczają 10.000 zł.; propozycje układowe: zapłata 60% należności głównej oraz rezygnacja przez wierzycieli z zapłaty wszelkich dodatkowych należności, związanych z wierzytelnością, takich jak w szczególności odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji, kary umowne, itp.; sposób spłaty: w 18 równych ratach kwartalnych, płatnych do 30. dnia ostatniego miesiąca danego kwartału; zapłata pierwszej raty nastąpi w trzecim kwartale, następującym po kwartale, w którym uprawomocniło się postanowienie zatwierdzające układ.
  GRUPA III: Wierzyciele prywatnoprawni, których należności główne, wchodzące w skład wierzytelności, nie przekraczają 10.000 zł; propozycje układowe: Zapłata 60% należności głównej oraz rezygnacja przez wierzycieli z zapłaty wszelkich dodatkowych należności, związanych z wierzytelnością, takich jak w szczególności odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji, kary umowne, itp.; sposób spłaty: w 4 równych ratach kwartalnych, płatnych do 30. dnia ostatniego miesiąca danego kwartału; zapłata pierwszej raty nastąpi w drugim kwartale, następującym po kwartale, w którym uprawomocniło się postanowienie zatwierdzające układ.
  GRUPA VI: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności warunkowe, bez względu na ich wysokość; propozycje układowe: Zapłata 100% należności głównej oraz rezygnacja przez wierzycieli z zapłaty wszelkich dodatkowych należności, związanych z wierzytelnością, takich jak w szczególności odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji, kary umowne, itp.; sposób spłaty: w 40 równych ratach kwartalnych, płatnych do 30. dnia ostatniego miesiąca danego kwartału; zapłata pierwszej raty nastąpi w drugim kwartale, następującym po kwartale, w którym ziścił się warunek zawieszający opisany w spisie wierzytelności dla danej wierzytelności warunkowej.
  GRUPA V: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską oraz przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa (zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 Pr.restr.) w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia i od których wymagana jest zgoda na objęcie ich układem; propozycje układowe: Zapłata 100% należności głównej oraz rezygnacja przez wierzycieli z zapłaty wszelkich dodatkowych należności, związanych z wierzytelnością, takich jak w szczególności odsetki, koszty procesu, koszty egzekucji, kary umowne, itp.; sposób spłaty: w przypadku wyrażenia zgody na objęcie układem przez wierzyciela zabezpieczonego zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 Pr.restr. - w 40 równych ratach kwartalnych, płatnych do 30. dnia ostatniego miesiąca danego kwartału; zapłata pierwszej raty nastąpi w drugim kwartale, następującym po kwartale, w którym uprawomocniło się postanowienie zatwierdzające układ.

 • CAMRO Sp. z o.o. w Solcu Kujawski - XV GRz 5/21

  zakończone

 • PRESBUD Ponczek sp.j. w Bydgoszczy - XV GRz 3/21

  zakończone

 • ANNA SZREDER - XV GUp 246/19

  zakończone

 • MARIOLA BŁAŻAK - XV GUp 249/16

  zakończone

 • ARKADIUSZ MUZALEWSKI - XV GUp 4/17

  zakończone

 • RYSZARD NARLOCH - XV GUp 5/17

  zakończone

 • JAN ZIMNY I MARIA ZIMNA - XV GUp 20/17

  zakończone

 • ANDRZEJ FOLBORSKI - XV GUp 22/17

  zakończone

 • JANUSZ POBŁOCKI - XV GUp 35/17

  w toku

 • JACEK JASKÓLSKI - XV GUp 42/17

  zakończone

 • URSZULA DERKOWSKA - XV GUp 63/17

  zakończone

 • J.BOŃCZYK & M.KOSICKI SPOMASZ SP.J. - XV GU 452/16

  zakończone

 • JAN BOŃCZYK - XV GUp 68/17

  w toku

 • KATARZYNA KWASEK - XV GUp 82/17

  w toku

 • MICHAŁ MARSZAŁKOWSKI I BEATA MARSZAŁKOWSKA - XV GUp 102/17

  w toku

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ALFA-BETA Sp. z o.o. - XV GRs 4/17

  zakończone

 • TIME WORK PEOPLE Sp. z o.o. Sp. k. - XV GU 471/17

  zakończone

 • MARIA SADECKA - XV GUp 195/17

  zakończone

 • TIME WORK PEOPLE Sp. z o.o. - XV GU 552/17

  zakończone

 • MIROSŁAW TUSZYŃSKI - XV GUp 213/17

  zakończone

 • MAGDALENA OLASIŃSKA - XV GUp 38/18

  zakończone

 • JOANNA ŁYSZCZYŃSKA - XV GUp 132/18

  zakończone

 • OLI-TRANS MONIKA GÓRECKA- XV GU 450/18

  zakończone

 • KRZYSZTOF KOWALCZYK - XV GUp 220/18

  w toku

 • ANDRZEJ KILJAŃSKI - XV GUp 229/18

  zakończone

 • KRZYSZTOF ŻUBKOWSKI - XV GUp 233/18

  zakończone

 • OLI-TRANS MONIKA GÓRECKA- XV GUp 234/18

  zakończone

 • KATARZYNA GUTOWSKA - XV GUp 341/18

  zakończone

 • JOANNA MACIACZYK - XV GUp 390/20

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w postępowaniu upadłościowym Joanny Maciaczyk (poprzednio Jankowskiej) nieprowadzącej działalności gospodarczej w sprawie o sygnaturze XV GUp 390/20 postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021r.:
  I. określił, że w planie spłaty wierzycieli uczestniczą następujący wierzyciele:
  a) Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy z tytułu niezaspokojonych w toku postępowania kosztów postępowania w kwocie 6 309,63 zł (sześć tysięcy trzysta dziewięć złotych 63/100);
  b) FOOGEL S.A., którego wierzytelność w łącznej kwocie 1 515,00 zł (tysiąc pięćset piętnaście złotych 00/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 1 303,71 zł (tysiąc trzysta trzy złote 71/100), w kategorii III w kwocie 211,29 zł (dwieście jedenaście złotych 29/100);
  c) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego wierzytelność w łącznej kwocie 7 508,02 zł (siedem tysięcy pięćset osiem złotych 02/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 4 746,02 zł (cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 02/100), w kategorii III w kwocie 2 762,00 zł (dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote 00/100);
  d) AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, którego wierzytelność w łącznej kwocie 21 572,99 zł (dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 99/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 11 420,93 zł (jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 93/100), w kategorii III w kwocie 10 152,06 zł (dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 06/100);
  e) UNIQUA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., którego wierzytelność w łącznej kwocie 11 014,35 zł (jedenaście tysięcy czternaście złotych 35/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 9 113,54 zł (dziewięć tysięcy sto trzynaście złotych 54/100), w kategorii III w kwocie 1 900,81 zł (tysiąc dziewięćset złotych 81/100);
  II. ustalił, że upadła Joanna Maciaczyk nie doprowadziła do niewypłacalności ani istotnie nie zwiększyła jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  III. ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej Joanny Maciaczyk w ten sposób, że upadła przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 600,00 zł (sześćset złotych) miesięcznie, uiszczając raty do 15- go (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 36 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia przy czym poszczególne raty będzie uiszczała w następujący sposób:
  1. raty od 1 (pierwszej) do 10 (dziesiątej) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w kwocie 600,00 zł (sześćset złotych 00/100);
  2. rata 11 (jedenasta):
  a) na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwota 309,63 zł (trzysta dziewięć złotych 63/100);
  b) na rzecz wierzyciela Foogel S.A. kwota 14,24 zł (czternaście złotych 24/100);
  c) na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 51,84 zł (pięćdziesiąt jeden złotych 84/100);
  d) na rzecz wierzyciela AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego kwota 124,75 zł (sto dwadzieścia cztery złote 75/100);
  e) na rzecz wierzyciela UNIQUA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. kwota 99,54 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 54/100);
  3. raty od 12 (dwunastej) do 36 (trzydziestej szóstej):
  a) na rzecz wierzyciela Foogel S.A. kwota 29,42 zł (dwadzieścia dziewięć złotych 42/100);
  b) na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota 107,12 zł (sto siedem złotych 12/100);
  c) na rzecz wierzyciela AGIO Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego kwota 257,77 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 77/100);
  d) na rzecz wierzyciela UNIQUA Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. kwota 205,69 zł (dwieście pięć złotych 69/100);
  po wykonaniu przez Joannę Maciaczyk (poprzednio Jankowską) planu spłaty wierzycieli pozostała część zobowiązań upadłej powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości tj. przed dniem 9 września 2020 r. zostanie umorzona.

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 09 września 2020r. w sprawie sygn. akt XV GU 571/20 ogłosił upadłość Joanny Maciaczyk (poprzednio Jankowska), numer PESEL: 74070803700, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • EWELINA OPALEWSKA - XV GUp 389/20

  Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GUp 389/20 umorzył zobowiązania upadłej Eweliny Opalewskiej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia upadła ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłej do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 09 września 2020r. w sprawie sygn. akt XV GU 555/20 ogłosił upadłość Eweliny Opalewskiej, numer PESEL: 72010812825, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • NAMIG AMIRKHANOV - XV GUp 420/20

  POSTANOWIENIE
  Bydgoszcz, dnia 03 sierpnia 2021 r.
  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia Aleksandra Napierała po rozpoznaniu dnia 03 sierpnia 2021 r. w Bydgoszczy
  na posiedzeniu niejawnym sprawy upadłościowej Namiga Amirkhanova nieprowadzącego działalności gospodarczej
  p o s t a n a w i a:
  I. określić, że w planie spłaty wierzycieli uczestniczą następujący wierzyciele:
  1. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
  2. Bilbin Transport sp.j. w Suwałkach,
  3. Anna Fedak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DREMAX Usługi Transportowe Anna Fedak,
  4. Zygmunt Jóźwik,
  5. Bank Millenium S.A.,
  6. Santander Consumer Bank S.A.,
  7. Andrzej Chmiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Chmiel PHU „KIEL-BUD”,
  8. Bogusław Rubak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Zarobkowy Transport Drogowy Bogusław Rubak”,
  9. Andrzej Gorzkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.U.P.H. Kamex Andrzej Gorzkowski,
  10. Vectra S.A.;
  II. ustalić, że upadły Namig Amirkhanov doprowadził do swojej niewypłacalności, następnie istotnie zwiększając jej stopień wskutek rażącego niedbalstwa;
  III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Namiga Amirkhanova w ten sposób, że upadły przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 900,00 zł (dziewięćset złotych 00/100) miesięcznie, uiszczając raty do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 84 (osiemdziesięciu czterech) miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, przy czym poszczególne raty będzie uiszczał w następujący sposób:
  1. raty od 1 (pierwszej) do 4 (czwartej) w kwocie 900,00 zł (dziewięćset złotych 00/100) miesięcznie na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Bydgoszczy tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego;
  2. ratę 5 (piątą) na rzecz wierzycieli:
  a. Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w kwocie 478,00 zł (czterysta siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego;
  b. Bilbin Transport sp.j. w Suwałkach w kwocie 4,31 zł (cztery złote 31/100),
  c. Anny Fedak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DREMAX Usługi Transportowe Anna Fedak w kwocie 16,70 zł (szesnaście złotych 70/100),
  d. Zygmunta Jóźwika w kwocie 9,87 zł (dziewięć złotych 87/100),
  e. Bank Millenium S.A. w kwocie 270,22 zł (dwieście siedemdziesiąt złotych 22/100),
  f. Santander Consumer Bank S.A. w kwocie 61,26 zł (sześćdziesiąt jeden złotych 26/100);
  g. Andrzeja Chmiela prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Chmiel PHU „KIEL-BUD” w kwocie 34,58 zł (trzydzieści cztery złote 58/100),
  h. Bogusława Rubaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Zarobkowy Transport Drogowy Bogusław Rubak” w kwocie 12,36 zł (dwanaście złotych 36/100),
  i. Andrzeja Gorzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.U.P.H. Kamex Andrzej Gorzkowski w kwocie 11,99 zł (jedenaście złotych 99/100),
  j. Vectra S.A. w kwocie 0,71 zł (zero złotych 71/100);
  3. raty od 6 (szóstej) do 84 (osiemdziesiątej czwartej) na rzecz wierzycieli:
  a. Bilbin Transport sp.j. w Suwałkach w kwocie 9,19 zł (dziewięć złotych 19/100),
  b. Anny Fedak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DREMAX Usługi Transportowe Anna Fedak w kwocie 35,61 zł (trzydzieści pięć złotych 61/100),
  c. Zygmunta Jóźwika w kwocie 21,06 zł (dwadzieścia jeden złotych 06/100),
  d. Bank Millenium S.A. w kwocie 576,29 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 29/100),
  e. Santander Consumer Bank S.A. w kwocie 130,65 zł (sto trzydzieści złotych 65/100);
  f. Andrzeja Chmiela prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Andrzej Chmiel PHU „KIEL-BUD” w kwocie 73,76 zł (siedemdziesiąt trzy złote 76/100),
  g. Bogusława Rubaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Zarobkowy Transport Drogowy Bogusław Rubak” w kwocie 26,35 zł (dwadzieścia sześć złotych 35/100),
  h. Andrzeja Gorzkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.U.P.H. Kamex Andrzej Gorzkowski w kwocie 25,57 zł (dwadzieścia pięć złotych 57/100),
  i. Vectra S.A. w kwocie 1,52 zł (jeden złoty 52/100);

  IV. po wykonaniu przez upadłego Namiga Amirkhanova planu spłaty zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. przed dniem 21 września 2020 r. zostaną w pozostałej części umorzone, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21 września 2020r. w sprawie sygn. akt XV GU 685/20 ogłosił upadłość Namiga Amirkhanova, numer PESEL: 94022215971, nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • ZBIGNIEW BAŁAŻYK - XV GUp 595/20

  POSTANOWIENIE,
  Bydgoszcz, dnia 01 lipca 2021 r.
  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy
  w składzie:Przewodniczący: Sędzia Aleksandra Napierała
  Protokolant: stażysta Anna Krzeszewska
  po rozpoznaniu w dniu 01 lipca 2021 r. w Bydgoszczy
  na rozprawiesprawy upadłościowej Zbigniewa Bałażyk nieprowadzącego działalności gospodarczej
  w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego.
  postanawia: umorzyć zobowiązania upadłego Zbigniewa Bałażyk bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli.

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie sygn. akt XV GU 835/20 ogłosił upadłość Zbigniewa Bałażyk, numer PESEL: 71030507050, nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • KRZYSZTOF CIEŚLAK - XV GUp 97/21

  POSTANOWIENIE
  Bydgoszcz, Dnia 24 sierpnia 2021 r.
  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia Aleksandra Napierała po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2021 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym
  sprawy upadłościowej Krzysztofa Cieślaka nieprowadzącego działalności gospodarczej w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego
  p o s t a n a w i a:
  I. określić, że w planie spłaty wierzycieli uczestniczą następujący wierzyciele:
  1. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
  2. BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  II. ustalić, że upadły Krzysztof Cieślak nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
  III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Krzysztofa Cieślaka w ten sposób, że upadły przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) miesięcznie, uiszczając raty do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, przy czym poszczególne raty będzie uiszczał w następujący sposób:
  1. raty od 1 (pierwszej) do 17 (siedemnastej) w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) miesięcznie na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Bydgoszczy tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego;
  2. ratę 18 (osiemnastą) na rzecz wierzycieli:
  a. wierzyciela Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w kwocie 15,10 zł (piętnaście złotych 10/100) tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego;
  b. wierzyciela BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 284,90 zł (dwieście osiemdziesiąt cztery złote 90/100);
  3. raty od 19 (dziewiętnastej) do 36 (trzydziestej szóstej) na rzecz wierzyciela BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych 00/100);

  IV. po wykonaniu przez upadłego Krzysztofa Cieślaka planu spłaty zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. przed dniem 19 lutego 2021 r. zostaną w pozostałej części umorzone, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 23/21 ogłosił upadłość Krzysztofa Cieślaka, numer PESEL: 75051105318, nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • JAROSŁAW WASIELEWSKI - XV GUp 96/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19 lutego 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 13/21 ogłosił upadłość Jarosława Wasielewskiego, numer PESEL: 68090905373, nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • PIOTR KUCHAJEWICZ - XV GUp 114/21

  POSTANOWIENIE
  Bydgoszcz, dnia 26 sierpnia 2021 r.
  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy w następującym składzie:
  Przewodniczący: sędzia Aleksandra Napierała
  po rozpoznaniu dnia 26 sierpnia 2021 r. w Bydgoszczy
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy upadłościowej Piotra Kuchajewicza nieprowadzącego działalności gospodarczej
  w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego
  p o s t a n a w i a:
  I. określić, że w planie spłaty wierzycieli uczestniczą następujący wierzyciele:
  1. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie,
  3. Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie,
  II. ustalić, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności i istotnie zwiększył jej stopień wskutek rażącego niedbalstwa;
  III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Piotra Kuchajewicza w ten sposób, że upadły przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) miesięcznie, uiszczając raty do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, przy czym poszczególne raty będzie uiszczał w następujący sposób:
  1. raty od 1 (pierwszej) do 18 (osiemnastej) w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) miesięcznie na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Bydgoszczy tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego;
  2. rata 19 (dziewiętnasta):
  a. na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w kwocie 61,43 zł (sześćdziesiąt jeden złotych 43/100) tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego;
  b. na rzecz wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie w kwocie 200,18 zł (dwieście złotych 18/100);
  c. na rzecz wierzyciela Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie w kwocie 38,39 zł (trzydzieści osiem złotych 39/100),
  3. raty od 20 (dwudziestej) do 60 (sześćdziesiątej):
  a. rzecz wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie w kwocie 251,73 zł (dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 73/100);
  b. na rzecz wierzyciela Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie w kwocie 48,27 zł (czterdzieści osiem złotych 27/100),

  IV. po wykonaniu przez upadłego planu spłaty zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. przed dniem 08 marca 2021 r. zostaną w pozostałej części umorzone.

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 08 marca 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 66/21 ogłosił upadłość Piotra Kuchajewicza, numer PESEL: 62053001674, nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • ANDRZEJ KOZŁOWSKI XV GUp 154/21

  POSTANOWIENIE
  Bydgoszcz, dnia 18 sierpnia 2021 r.
  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy w następującym składzie:
  Przewodniczący: sędzia Aleksandra Napierała
  po rozpoznaniu dnia 18 sierpnia 2021 r. w Bydgoszczy
  na posiedzeniu niejawnym
  sprawy upadłościowej Andrzeja Kozłowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej
  w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego
  p o s t a n a w i a:
  I. określić, że w planie spłaty wierzycieli uczestniczą następujący wierzyciele:
  1. Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
  2. Likwidator Funduszu Alimentacyjnego- Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie,
  II. ustalić, że upadły Andrzej Kozłowski doprowadził do swojej niewypłacalności oraz istotnie zwiększył jej stopień umyślnie,
  III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Andrzeja Kozłowsko w ten sposób, że upadły przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie, uiszczając raty do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 35 miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, przy czym poszczególne raty będzie uiszczał w następujący sposób:
  1. raty od 1 (pierwszej) do 13 (trzynastej) w kwocie 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) miesięcznie na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego w Bydgoszczy tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego;
  2. rata 14 (czternasta) na rzecz wierzycieli:
  a. Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w kwocie 131,25 zł (sto trzydzieści jeden złotych 25/100) tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego;
  b. Likwidatora Funduszu Alimentacyjnego- Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie w kwocie 218,75 zł (dwieście osiemnaście złotych 75/100),
  3. raty od 15 (piętnastej) do 34 (trzydziestej czwartej) na rzecz wierzyciela Likwidatora Funduszu Alimentacyjnego- Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie w kwocie 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych),
  4. rata 35 (trzydziesta piąta) na rzecz wierzyciela Likwidatora Funduszu Alimentacyjnego- Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie w kwocie 131,69 zł (sto trzydzieści jeden złotych 69/100),
  IV. po wykonaniu przez upadłego Andrzeja Kozłowskiego planu spłaty wierzycieli pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. przed dniem 22 marca 2021 r. zostaną umorzone.

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 marca 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 4/21 ogłosił upadłość Andrzeja Kozłowskiego, numer PESEL: 56080408872, nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • ADRIANNA I ROMAN KALITTA XV GUp 189/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 02 kwietnia 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 102/21 ogłosił upadłość Adrianny Kalitta (numer PESEL: 75100602883, NIP 9670564399) i Romana Kalitta (numer PESEL: 73021800797, NIP 9531455436) nieprowadzących działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego

 • WŁODZIMIERZ BOROWSKI XV GUp 239/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 166/21 ogłosił upadłość Włodzimierza Borowskiego (numer PESEL: 57052813351, NIP 554-157-68-66) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego

 • MARCIN GROCHOWSKI XV GUp 240/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 45/21 ogłosił upadłość Marcina Grochowskiego (numer PESEL: 77042501833, NIP 554-217-68-09) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego

 • DARIUSZ KŁOS XV GUp 259/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12 maja 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 951/20 ogłosił upadłość Dariusza Kłos (numer PESEL: 67022607095) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego

 • DARIUSZ JAWORSKI XV GUp 293/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25 maja 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 233/21 ogłosił upadłość Dariusza Jaworskiego (numer PESEL: 89061500715, NIP 967-122-58-60) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • PIOTR SKIBIŃSKI XV GUp 314/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31 maja 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 262/21 ogłosił upadłość Piotra Skibińskiego (numer PESEL: 92042314197) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • ŁUKASZ KRUK XV GUp 325/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 07 czerwca 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 266/21 ogłosił upadłość Łukasza Kruk (numer PESEL: 85050305138, NIP 6692408446) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego

 • KRZYSZTOF JAŚNIEWSKI XV GUp 358/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21.06.2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 297/21 ogłosił upadłość Krzysztofa Jaśniewskiego (numer PESEL: 92081411431, NIP 5591939555) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego

 • DAMIAN SKONIECZNY XV GUp 362/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 28.06.2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 311/21 ogłosił upadłość Damiana Skoniecznego (numer PESEL: 87082109775) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, należy wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • PIOTR BOCHAŃSKI XV GUp 384/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 08 lipca 2021 r. w sprawie sygn. akt XV GU 328/21 ogłosił upadłość Piotra Bochańskiego (numer PESEL: 72112903111) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • MAŁGORZATA KUCHARSKA XV GUp 388/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.07.2021r r. w sprawie sygn. akt XV GU 361/21 ogłosił upadłość dłużnika Małgorzaty Kucharskiej (numer PESEL: 78091803723), zamieszkałej w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Kasnowski Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

 • LILIANNA GIERKO XV GUp 391/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 r. w sprawie sygn. akt XV GU 353/21 ogłosił upadłość Lilianny Gierko (numer PESEL: 50062305661) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), określił, że postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • KATARZYNA CIERZNIAKOWSKA XV GUP 416/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 2.08.2021 r. w sprawie sygn. akt XV GU 397/21 ogłosił upadłość Katarzyny Cierzniakowskiej (numer PESEL: 74101101704 NIP: 9531245118), zamieszkałej w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/878 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

 • DANUTA WIŚNIEWSKA XV GUp 449/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 428/21 ogłosił upadłość Danuty Zofii Wiśniewskiej (numer PESEL: 45091301728) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • ADNRZEJ GAJEWSKI XV GUp 464/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 467/21 ogłosił upadłość Andrzeja Gajewskiego (numer PESEL: 71052607095, NIP 956-151-32-33) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Kasnowski Restrukturyzacje Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • PIOTR SZELIGOWSKI XV GUp 462/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 495/21 ogłosił upadłość Piotra Szeligowskiego (numer PESEL: 66053003179, NIP 9531224688) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Kasnowski Restrukturyzacje sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • RAFAŁ KOLMAJER XV GUp 485/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13 września 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 656/21 ogłosił upadłość Rafała Kolmajer (PESEL: 81071504233) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Kasnowski Restrukturyzacje sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • ANNA PAWŁOWSKA XV GUp 550/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 05 października 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 583/21 ogłosił upadłość Anny Pawłowskiej (numer PESEL: 83111802820, NIP 5540314041) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • JOANNA NAWROCKA XV GUp 556/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.10.2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 560/21 ogłosił upadłość dłużnika Joanny Nawrockiej (PESEL: 74121703502, NIP: 9531164650) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), określił, że postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postpowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.

 • KAZIMIERZ MULCZYŃSKI XV GUp 580/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20 października 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 617/21 ogłosił upadłość Kazimierza Mulczyńskiego (numer PESEL: 59082804837 NIP 554-109-07-38) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Kasnowski Restrukturyzacje sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • AGNIESZKA BALDOWSKA XV GUp 607/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 października 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 628/21 ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Baldowskiej (numer PESEL: 78070202026) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego

 • ADAM WITCZAK XV GUp 651/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 716/21 ogłosił upadłość Adama Witczak (numer PESEL: 87032907491) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Kasnowski Restrukturyzacje sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • BARTOSZ WASILEWSKI XV GUp 661/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 674/21 ogłosił upadłość Bartosza Wasilewskiego (numer PESEL: 88012512779) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczyło się będzie pod sygn. akt XV GUp 661/21.

 • SŁAWOMIR WABNYC XV GUp 664/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 695/21 ogłosił upadłość Sławomira Wabnyc (numer PESEL: 68021306077) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Julity Kasnowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1653), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. Po ogłoszeniu upadłości postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt: XV GUp 664/21.

 • JÓZEFA DZIAK XV GUp 684/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 07 grudnia 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 690/21 ogłosił upadłość Józefy Dziak (numer PESEL: 51050111220) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), określił, że postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w BYdgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczyło się będzie pod sygn. akt XV GUp 684/21.

 • KATARZYNA KOŁC XV GUp 703/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 20.12.2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 765/21 ogłosił upadłość Katarzyny Kołc (numer PESEL: 76121903166) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Julity Kasnowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1653), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Julicie Kasnowskiej na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/878 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Po ogłoszeniu upadłości postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt: XV GUp 703/21.

 • ADAM MISIAK XV GUp 711/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21.12.2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 793/21 ogłosił upadłość dłużnika Adama Misiaka (PESEL: 90112910412, NIP: 5562689334) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), określił, że postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postpowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczyło się będzie pod sygn. akt XV GUp 711/21.

 • NATALIA SZCZĘSNA XV GUp 708/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21.12.2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 746/21 ogłosił upadłość Natalii Szczęsnej (numer PESEL: 92061011066) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Julity Kasnowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1653), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. Po ogłoszeniu upadłości postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt: XV GUp 708/21.

 • BARBARA SZYMAŃSKA-KOWALKOWSKA XV GUp 707/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 714/21 ogłosił upadłość Barbary Szymańskiej-Kowalkowskiej (numer PESEL: 45043002769) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczyło się będzie pod sygn. akt XV GUp 707/21.

 • PAULINA PODLASINSKA XV GUp 743/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.12.2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 765/21 ogłosił upadłość Pauliny Podlasinskiej (numer PESEL: 92050210465, NIP 5542856220) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Julity Kasnowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1653), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Julicie Kasnowskiej na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Po ogłoszeniu upadłości postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt: XV GUp 743/21.

 • DAWID SZEWCZYK XV GUp 748/21

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30.12.2021r. w sprawie sygn. akt XV GU 752/21 ogłosił upadłość Dawida Szewczyk (PESEL 89100701190, NIP 9532496207), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka: KASNOWSKI Restrukturyzacje sp. z o.o. (Numer KRS: 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
  Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego.

 • ELŻBIETA SLEBIODA XV GUp 5/22

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 05.01.2022r. w sprawie sygn. akt XV GU 829/21 ogłosił upadłość Elżbiety Slebiody (numer PESEL: 42050505241) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Julity Kasnowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1653), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Julicie Kasnowskiej na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Po ogłoszeniu upadłości postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt: XV GUp 5/22.

 • ANDRZEJ KAMIŃSKI XV GUp 9/22

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie sygn. akt XV GU 713/21 ogłosił upadłość Andrzeja Kamińskiego (numer PESEL 63060806317, NIP 5860024037) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Julity Kasnowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1653), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • REMIGIUSZ PIOTROWIAK XV GUp 11/22

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11 stycznia 2022r. w sprawie sygn. akt XV GU 713/21 ogłosił upadłość Andrzeja Kamińskiego (numer PESEL 63060806317, NIP 5860024037) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Julity Kasnowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1653), wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

 • RENATA KULCZEWSKA XV GUp 72/22

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 07.02.2022r. w sprawie sygn. XV GU 855/21 ogłosił upadłość Renaty Kulczewskiej (numer PESEL: 66040613749), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Julity Kasnowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1653), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Julicie Kasnowskiej na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Po ogłoszeniu upadłości postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt: XV GUp 72/22.

 • ANDRZEJ MURAWIECKI XV GUp 84/22

  Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.02.2022r. w sprawie sygn. akt XV GU 745/21 ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Murawieckiego (PESEL 58052115818), zamieszkałego Koronowie, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - KASNOWSKI Restrukturyzacje Ssp. z o.o. (numer KRS: 0000632708), określił, że postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 19/14, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
  Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/8482015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia.
  Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
  Postępowanie po ogłoszeniu upadłości będzie toczyło się pod sygn. akt XV GUp 84/22.

 • MICHAŁ RYBARCZYK TJN - SZ1S/GRz-nu/5/2022

  Nadzorca układu, którym jest KASNOWSKI Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Michał Rybarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Rybarczyk TJN, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 7 marca 2022r.

 • SEBASTIAN KOSIACKI HOLY DIRECTION - SZ1S/GRz-nu/6/2022

  Nadzorca układu, którym jest KASNOWSKI Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Sebastian Kosiacki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Kosiacki HOLY DIRECTION, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 7 marca 2022r.

 • Emilia Stefańska-PPHU-EMIX - PO1P/GRz-nu/41/2022

  Nadzorca układu, którym jest KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Emilia Stefańska prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Emilia Stefańska-PPHU-EMIX, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 1 maja 2022r.

 • EKOL-GROUP Sp. z o.o. - BY1B/GRz-nu/13/2022

  Nadzorca układu, którym jest KASNOWSKI Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest EKOL-GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 15 marca 2022r.

 • GRZEGORZ MURAWSKI XV GUp 90/22

 • ŁUKASZ WALKOWIAK XI GUp 199/22

 • NORBERT WIETECKI XI GUp 200/22

 • MARCIN GAJEWSKI XI GUp 201/22

 • EWA KACZMAREK XI GUp 221/22

 • KATARZYNA FRIESKE-SOCHA XI GUp 222/22

 • MAREK CELKA XI GUp 235/22

 • ADRIAN ZALEWSKI XI GUp 246/22

 • ŻANETTA JEZIORSKA XV GUp 106/22

 • PIOTR LUTKOWSKI BY1B/GUp-s/2/2022

 • RAFAŁ WNUK BY1B/GUp-s/9/2022

 • KINGA NOWAK XV GUp 107/22

 • MAŁGORZATA SMOLAREK XI GUp 257/22

 • DAMIAN METRYKA BY1B/GUp-s/18/2022

 • ŁUKASZ WOŁCZYK BY1B/GUp-s/27/2022