kontakt

Poniżej znajdą Państwo treść obwieszczeń publikowanych w toku postępowania upadłościowego DEVOTEAM S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Należy pamiętać, że wiążącą dla uczestnika postępowania sądowego jest treść oraz data obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które znajdą Państwo pod adresem https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

 • INFORMACJA O ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

  Miejscem archiwizacji dokumentów DEVOTEAM S.A. jest:
  Składnica Dokumentów NOVIS-TRADE Sp. z o.o. ul. K. Szajnochy 9A, 85-738 Bydgoszcz, NIP 9671358099

  W celu uzyskania dokumentacji pracowniczej należy zwrócić się bezpośrednio do przechowawcy.

 • 15.03.2021 - OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że postanowieniem z dnia 2 marca 2021r. wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1179/19, stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Devoteam S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000063157.
  Poucza się przy tym wierzycieli, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie.

 • 08.10.2020r. - OBWIESZCZENIE O SPORZĄDZENIU OSTATECZNEGO PLANU PODZIAŁU FUNDUSZÓW MASY

  Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym DEVOTEAM S.A. w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1179/19, sporządzony został i przekazany sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości.

  Każdy zainteresowany może przeglądać plan podziału w sekretariacie XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zrzuty przeciwko planowi podziału zgodnie z art. 349 ust. 1 Prawa upadłościowego.

  Piotr Kasnowski
  Syndyk Masy Upadłości
  DEVOTEAM S.A. w upadłości

 • 20.01.2020r. - OBWIESZCZENIE O SPORZĄDZENIU LISTY WIERZYTELNOŚCI

  Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym DEVOTEAM S.A. w upadłości ogłasza, że w dniu 08.01.2020r., w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1179/19, sporządzona została i przekazana sędziemu-komisarzowi lista wierzytelności.

  Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie i zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw. Wierzyciel może złożyć́ sprzeciw co do uznania wierzytelności (w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności) oraz co do odmowy uznania wierzytelności (w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń́, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić́ sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń́ z przyczyn od niego niezależnych.

  Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego.

  Piotr Kasnowski
  Syndyk Masy Upadłości
  DEVOTEAM S.A. w upadłości

 • 08.08.2019r. - OBWIESZCZENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 08.08.2019r. w sprawie o sygn. akt XIX GU 348/19 ogłosił upadłość DEVOTEAM spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa (KRS 0000063157), wyznaczył jako sędziego-komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie SSR Pawła Stosio oraz jako zastępcę sędziego-komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie SSR Ewę Grąbczewską, wyznaczył jako syndyka masy upadłości Piotra Kasnowskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1063.

  Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Ponadto, wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

  Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt XIX GUp 1179/19.

  Sąd określił, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 141, str. 19).

  Jednocześnie Sąd informuje, że zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa DEVOTEAM spółki akcyjnej w Warszawie opisanej w opinii biegłego sądowego Marcina Kubiczka z dnia 25 czerwca 2019r. (k. 140-165) – w wyłączeniem środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych oraz należności innych, niż enumeratywnie wskazane na k. 165 akt sprawy, za cenę w kwocie 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) na rzecz nabywcy ALGOTEQUE SERVICES spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Twardej 18, 00-105, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy pod numerem KRS 0000784892.

  Sąd poucza, że zgodnie z art. 56d ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie do Sądu Okręgowego przysługuje wnioskodawcy, a na postanowienie uwzględniające wniosek - każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowy i Gospodarczym.

  Piotr Kasnowski
  Syndyk Masy Upadłości
  DEVOTEAM S.A. w upadłości

 • 26.06.2019r. - OBWIESZCZENIE O ZABEZPIECZENIU MAJĄTKU DEVOTEAM S.A.

  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14.06.2019 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 348/19 z wniosku dłużnika DEVOTEAM SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000063157) o ogłoszenie upadłości, zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego - PIOTRA KASNOWSKIEGO
  (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063).