doradztwo restrukturyzacyjne

licencja MS nr 1063


postępowania restrukturyzacyjne


Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oferujemy przedsiębiorstwom analizę ich sytuacji pod kątem finansowym i prawnym mającą na celu ustalenie możliwości otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz doradztwo na etapie składania wniosków i formułowania propozycji układowych.

Uprawnieni jesteśmy do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych w charakterze nadzorcy sądowego i zarządcy ustanawianego przez sąd przy aprobacie wierzycieli.Poanadto, oferujemy usługę pełnienia funkcji nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, które umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu.

Zawarcie umowy z nadzorcą układu nie ogranicza dłużnika w zarządzie jego majątkiem.


Usługa pełnienia funkcji nadzorcy układu obejmuje w szczególności:
1) sporządzenie planu restrukturyzacyjnego,
2) przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych,
3) sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych,
4) współpracę z dłużnikiem w zakresie zbierania głosów wierzycieli,
5) złożenie sprawozdania o możliwości wykonania układu.


Plan restrukturyzacyjny obejmie m.in.:
1) opis przedsiębiorstwa dłużnika oraz charakterystykę rynku
2) analizę sytuacji ekonomicznej dłużnika,
3) prezentację proponowanej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka,
4) opis planowanych działań i harmonogram wdrożenia planu,
5) informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji,
6) opis metod i źródeł finansowania oraz prognozę zysków i strat.


Cena usługi uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy, sytuacji dłużnika i niezbędnego nakładu pracy.


broker ubezpieczeniowy   I    usługi prawne    I  upadłości i restrukturyzacje


KASNOWSKI RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o.

ul. Łochowska 69, 86-005 Białe Błota