broker ubezpieczeniowy

zezwolenie KNF nr 2196/15

nr w rejestrze brokerów 00002075/U


 

ubezpieczenia


Oferujemy opracowanie kompleksowych programów i ubezpieczeń indywidualnych m.in. w następującym zakresie:

 

ubezpieczenie mienia – kierujemy się zasadą ubezpieczenia pełnego cyklu życia obiektu technicznego od tworzenia jego specyfikacji, poprzez projekt, budowę i instalację, testy i odbiór po obsługę i utrzymanie, modernizację i likwidację/demontaż. Ubezpieczenie powinno prowadzić do pokrycia kosztów odtworzenia uszkodzonego mienia i uwzględniać koszty stałe związane z przerwą w działalności.

ubezpieczenie OC działalności – powinno uwzględniać pełną odpowiedzialność cywilną, która może wystąpić w codziennej działalności przedsiębiorstwa (deliktową, kontraktową, za produkt), oraz odpowiedni trigger czasowy  ubezpieczenia – powinno pokrywać działalność rozłożoną w czasie na przestrzeni kilku okresów polisowych.

ubezpieczenia komunikacyjne – proponujemy sprawdzone rozwiązania w zakresie ubezpieczeń dla flot i pojedynczych pojazdów;  wprowadzamy własne procedury likwidacji szkód, pomagamy w konstruowaniu programów mających na celu obniżenie szkód wśród zatrudnionych kierowców.


ubezpieczenie od szkód środowiskowych – niezbędne w przypadku prowadzenia działalności mogącej wyrządzić szkody środowiskowe, których skutków finansowych nie pokryje zwykłe ubezpieczenie OC działalności i klauzule w nim zawarte, często mylnie nazywane środowiskowymi.

ubezpieczenie odpowiedzialności członków kadr zarządzających (D&O) – zapewniamy ubezpieczenie D&O obejmujące osobistą odpowiedzialność cywilną, podatkową, administracyjną, karną (koszty poręczenia), koszty obrony itp. członków zarządów. rad nadzorczych i kierownictwa średniego szczebla.

ubezpieczenia budowlano-montażowe (CAR/EAR) – niezbędne w przypadku rozbudowy każdej z lokalizacji przedsiębiorstwa oraz prowadzenia szeroko rozumianej działalności budowlanej. Obejmują ubezpieczenie mienia budowy, odpowiedzialności stron procesu inwestycyjnego oraz utracone zyski w przypadku katastrof budowlanych.


ubezpieczenia finansowe gwarancje ubezpieczeniowe niezbędne w przetargach i ubezpieczenia należności eksportowych realizowanych w kredycie kupieckim na całym świecie konieczne w przypadku prowadzenia działalności eksportowej.

ubezpieczenia kosztów wycofania produktu z rynku (PR) – w przypadku konieczności wycofania wadliwej partii produktu z rynku – obejmują koszty ogłoszeń w prasie i telewizji, wezwań i wykonania zaleceń właściwych organów oraz zakładu ubezpieczeń.

ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) i OC przewoźnika – w przypadku świadczenia usług transportu osobom trzecim lub przewożenia ładunków własnych zarówno w transporcie krajowym jak i międzynarodowym.


Ubezpieczenia grupowe na życie dla pracowników i ich rodzin oraz programy opieki medycznej

Opracowanie wieloletnich programów grupowych ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin oferujemy przedsiębiorstwom i jednostkom sektora finansów publicznych. Zakres współpracy w zakresie bieżącej obsługi programu uzgadniamy indywidualnie mając na uwadze konieczność współpracy z osobami zatrudnionymi w zakładzie pracy.

Klientom sektora finansów publicznych pomagamy w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia przygotowując SIWZ i inne niezbędne dokumenty do wyłonienia dostawcy usług ubezpieczeniowych w drodze przetargu. Dbamy również o dostosowanie warunków specyfikacji do aktualnie panujących trendów na rynku ubezpieczeń.


 

broker ubezpieczeniowy     I      usługi prawne      I    upadłości i restrukturyzacje


KASNOWSKI Consulting

ul. 11 Listopada 1A, 85-643 Bydgoszcz